od 1. 9. 2019 plánujeme otevřít přípravnou třídu

21.03.2019 / 15:09

Telefon:  585 156 203
E-mail: 
www. zsviteznalitovel.cz                                                        

 

Přípravná třída

Informace ke zřízení přípravné třídy při Základní škole Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc pro školní rok 2019 – 2020.

 

Přípravná třída je určena

  • pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Cílem je

  • systematická příprava dětí na zahájení povinného vzdělávání, usnadnění vstupu do 1. třídy a následně tak předcházení budoucím školním neúspěchům

Specifika přípravné třídy

  • počet dětí: 10 – 15
  • vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
  • individuální přístup
  • slovní hodnocení
  • výuka aprobovaným učitelem a spolupráce se školním psychologem
  • bezplatný pobyt

 

Výuka

Přípravná třída bude umístěna ve třídě v přízemí na prvním stupni. Třída bude speciálně vybavena tak, aby plnila svůj účel, tj. přizpůsobeným školním nábytkem, herními a relaxačními plochami, kobercem.

Děti budou při činnostech využívat materiály pro předškolní výuku, zábavné pracovní sešity, jednoduché učebnice, didaktické hry, pomůcky, hračky.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí našeho školního vzdělávacího programu.

„Pružný“ rozvrh tematických bloků bude doplněn vycházkami, účastí na školních akcích i mimoškolních aktivitách. Délka pobytu se časově shoduje s organizací v 1. třídách, tedy po dobu školního roku od 8:05 do 11:45 hodin.

Děti mohou za úplatu navštěvovat školní jídelnu (18,--Kč za oběd, 15,--Kč za svačinku o velké přestávce)  a školní družinu (200,--Kč za pololetí).

Provoz školní družiny je ráno od 6:15 hod. do 8:00 hod. a po vyučování od 11:45 hod. do 16:30 hod.

Do přípravné třídy bude přijato minimálně 10 a maximálně 15 dětí. Pokud nebude dostatečný počet přihlášených, nelze přípravnou třídu otevřít.

 

O přijetí dítěte

rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce. Rodiče dítěte s odkladem povinné školní docházky k žádosti také přiloží písemné doporučení školského poradenského zařízení o odkladu.

 

Termín pro podání žádosti je do 30. 4. 2019.

 

 

Dítě po ukončení přípravné třídy může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží.

 

Pokračujte na: