Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Změny na škole

V letošním roce uplynulo 10 let od doby, co se ZŠ Vítězná přestěhovala do nové budovy. Rozhodli jsme se toto výročí pojmout netradičně. Nabídneme rodičům a žákům novinky, abychom vstoupili do dalšího desetiletí s novou vizí. Některé změny jsme realizovali hned, další plánujeme. V září jsme založili žákovský parlament, se zastoupením žáků od 5. až do 9. ročníku. Na pravidelných schůzkách s vedením školy budou společně řešit problémy ve škole. Každý učitel si vyhradil čas na pravidelné týdenní konzultace s rodiči. Aby se zlepšil vztah třídního učitele a žáků, zavedli jsme pravidelné třídnické hodiny. Plánujeme také upravit systém výběrových tříd. V rámci nabízených volitelných předmětů si budou všichni žáci na II. stupni vybírat takové předměty, které rozvinou jejich talent – např. sportovní, umělecký, jazykový, přírodovědný, práce na PC, apod. Dále uvažujeme zakoupit do každé třídy počítač a tím zavést elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku - tím by i rodiče získali lepší a okamžitý přehled o průběhu vyučování. Ve spolupráci se školním psychologem zavádíme pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s poruchou čtení, psaní, hyperaktivita) aplikaci programu neuropsychologického cvičení. Jde o nenáročné každodenní cvičení, které přispívá ke zlepšení stavu v oblasti reflexů, rovnováhy, koordinace a školního prospěchu. Pro zlepšení spolupráce vedení školy a pedagogických pracovníků jsme zavedli hodnotící pohovory jednotlivých učitelů a ředitelky školy vždy na konci školního roku. Každoročně žákům prvních ročníků nabízíme dva volitelné předměty (neplacené). Letos to jsou kreativní výchova a sportovní hry. Také školní jídelna přichystala změny. Ze dvou jídel si letos mohou žáci vybírat již 3 x týdně, časem plánujeme rozšířit tento výběr na každý den. V rámci zdravé výživy mají žáci k dispozici i neslazený nápoj.
Myslím, že výročí 10 let založení školy oslavíme důstojně a žáci i rodiče budou spokojeni. Nové motto naší školy totiž zní: „Chceme dokázat, aby ZŠ Vítězná byla opravdu vítězná.“

Mgr. Zuzana Absolonová
ředitelka

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy