Hlavní nabídka:
Aktuálně:

Nové informace o sběru papíruVe dnech 29. 6. – 30. 9. 2020 proběhne rekonstrukce mostní lávky k ZŠ Vítězná z ulice Kollárova.Předávání vysvědčení se uskuteční v pátek 26. 6. 2020Organizace konzultací žáků 2. stupně od 8. 6. 2020V Dokumentech naleznete aktualizaci materiálu MŠMT Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce šk. r. 2019/20Důležité informace k výuce žáků II. stupně od 8. 6. 2020Organizace výuky žáků 1. stupně od 1. 6. 2020Hledáme pro školní rok 2020/21 učitele Anglického jazyka.Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020Zde naleznete Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Výchovné poradenství

 

KONZULTAČNÍ HODINY VÝCHOVNÉHO PORADCE

PhDr. Miroslava Vagnerová

Tel. 585 156 215

 

PONDĚLÍ:        7:35 - 9:00

ÚTERÝ:            7:35 - 8:00

ČTVRTEK:     10:00 - 10:50

PÁTEK:             7:35 - 8:00 

 

 V uvedené době můžete osobně navštívit výchovného poradce nebo s ním konzultovat telefonicky. Konzultace mimo uvedený čas  po předešlé domluvě.

 

   Návrh odvolání proti nepřijetí na SŠ

 

Přijímací řízení na SŠ 

Pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče pořádá naše škola pravidelně po prvních třídních schůzkách v daném školním roce v jídelně školy besedu se zástupci středních škol našeho regionu. Získáte zde informace o studijních i učebních oborech a o podmínkách přijetí.

Sborník s přehledem škol v Olomouckém kraji byl v roce 2012 v našem kraji zrušen a nahrazen elektronickou verzí – adresa: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/ips - v části Ke stažení. 

Každý rok se žáci 9. tříd zúčastní přehlídky škol Scholaris v Olomouci – prezentace středních škol a učilišť v Olomouckém kraji. Zde na jednom místě lze získat maximum informací o dalším vzdělání.

Informační a poradenské středisko při olomouckém úřadu práce, také podává  informace o studijních i učebních oborech, o přijímacím řízení i o míře uplatnění v našem regionu po dokončení studia.

Podávání přihlášek – každý žák může podat maximálně 2 přihlášky. U oborů s talentovou zkouškou do 30.11., u ostatních oborů do 1.3.Tisk přihlášek zajistí škola, odeslání provádí rodiče. Zápisovým lístkem, který obdrží každý žák, potvrdí zájem o školu, na kterou byl přijat Bližší informace o zápisových lístcích a případném odvolacím řízení podle individuální potřeby.

Od školního roku 2016 /2017 se na všechny maturitní obory konají jednotné přijímací zkoušky Cermat.

 

Informace k přijímacímu řízení

Zákonný zástupce žáka podává maximálně 2 přihlášky ke vzdělávání na střední škole do 1. března, tisk přihlášek z databáze školy (po předchozím ověření osobních údajů). Na přihlášce vytištěné ve škole je třeba doplnit pouze datum a místo podpisu, podpis uchazeče, podpis zákonného zástupce a dle požadavků školy lékařskou prohlídku. Je vhodné poslat přihlášky doporučeně nebo odevzdat osobně do kanceláře zvolené školy  K přihlášce je možné přiložit diplomy aj. ocenění, které mohou zvýšit šanci uchazeče o přijetí.

Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušku, doplní na přední stranu zvolený termín.

Kritéria pro přijímací řízení střední školy vyvěšují na internet od 31. ledna (informace o přijímací zkoušce nebo pohovoru, o bodování za prospěch v 8. a 9. ročníku, o možnosti uplatnit diplomy a ocenění z různých soutěží).

Nově nemá ředitel střední školy povinnost posílat rozhodnutí o přijetí, ale pouze o nepřijetí. Přijatí žáci si zjistí své přijetí na zveřejněném seznamu, který musí být vyvěšen do 3 dnů po přijímacím řízení.

Některé školy posílají předběžnou informaci o přijetí i dříve, závazné je však oficiální rozhodnutí (vyvěšení na internetu a v budově střední školy). Od toho dne začíná běžet desetidenní lhůta pro doručení zápisového lístku.

Žáci mohou  podat maximálně 2 přihlášky na střední školy,  mohou být  tedy přijati současně  na obě školy. Svůj zájem o jednu ze škol, na kterou byli přijati, potvrdí odevzdáním vyplněného zápisového lístku. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě promeškání této lhůty se uchazeč vzdává místa na příslušné střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Je-li žák přijat na základě odvolání na jinou školu, než kde odevzdal zápisový lístek, pak si jej může vyžádat zpět a přenést na druhou školu. Jiným způsobem není možné odevzdaný zápisový lístek převést na jinou školu. Každý žák obdrží pouze jeden zápisový lístek.

  

Vzdělávání žáků se speciálními potřebami (od integrace k inkluzi)

Redefinuje žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Na místo znevýhodnění (zdravotní postižení, sociální, status azylant) je definován žák s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání (2.- 5. stupeň PO).

Individuální vzdělávací plán zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka. Vychází z ŠVP, obsahuje např. údaje o skladbě druhů a stupňů PO poskytovaných v kombinaci s tímto plánem.                                                    Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména v oblasti metod výuky, v respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků, metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi. Důraz je kladen na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu, na respektování pracovního tempa žáka a poskytování dostatečného času ke zvládnutí úkolu. V oblasti organizace výuky střídání forem a činností během výuky, využívání skupinové výuky, vložení krátké přestávky do vyučovací hodiny.

Školní poradenské pracoviště na naší škole tvoří výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog a školní psycholog (od 1.2.2017 na 2 roky). Výchovný poradce je pedagogický pracovník, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením. V rámci školy spolupracuje se všemi učiteli, vychovateli i zákonnými zástupci žáků.

 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných                                                           

Takoví žáci jsou vzděláváni podle IVP mimořádně nadaného žáka. IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje žákovo mimořádné nadání, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka a je vypracován na doporučení školského poradenského zařízení.

Příkladem podpůrných opatření může být předčasný nástup dítěte ke školní docházce, vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více předmětech. Účast žáka ve vyučování ve vyšších ročnících, obohacování vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, projektů. Dále také příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol, nabídka volitelných, nepovinných a zájmových aktivit.

Pokračujte na: