Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Provozní řád

Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna Litovel, Vítězná 1250

 

 

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

 

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

 

Organizace stravování

 

Výdej svačinek v malé jídelně, popřípadě i ve velké jídelně 9.45 – 10.05 hod

v jídelně je zajištěn pedagogický dozor

 

Výdej obědů ve velké jídelně 11.30 – 14.00 hod. /pokud není mimořádná změna vyučování/

Strávník dostane oběd po přiložení čipu (na terminále se objeví kategorie a druh menu)

Je nutné, aby strávníci nosili čipy, bez čipu nelze určit kategorii, druh menu a zda je oběd zaplacen, pokud strávník čip ztratí je povinen nahlásit ztrátu čipu a zakoupit nový čip u vedoucí ŠJ.

Každý strávník musí mít svůj čip, který si při placení stravného může strávník vyzvednout u vedoucí jídelny za zálohu 140,- Kč.

 

Výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky a odnášení obědu žáků v době nemoci

Prázdné a čisté jídlonosiče podepsané a s čipem doneste nejpozději do 9.00 hodin k zadnímu vchodu ŠJ

Jídlonosiče si můžete vyzvednout od 11.00 do 12 .00 hod. v přízemí ŠJ,

nelze chodit do provozu ŠJ

 

Způsob placení

Placení stravného z účtu

  • tato forma úhrady se provádí na základě trvalého příkazu k záloze na stravné nebo inkasem
  • strávník si u vedoucí jídelny vyžádá variabilní symbol k platbě a nahlásí číslo účtu
  • platba je prováděna zálohově měsíc dopředu na účet ŠJ 27-9708070267/0100
  • trvalý příkaz je nutné zřídit nejpozději k 25. dni předešlého měsíce
  • pokud platba řádně proběhne, strávník je automaticky přihlášen na celý měsíc
  • na začátku nového školního roku je nutné přihlášení stravného placeného účtem potvrdit osobně, emailem nebo telefonicky
  • přeplatky stravného budou vráceny na účet strávníka vždy na konci školního roku

 

Doporučená výše zálohy na stravné:

 

děti 7-10 let       700,- Kč

děti 11-14 let     800,- Kč

děti nad 15 let  1000,- Kč

zaměstnanci       350,- Kč

svačiny               530,- Kč

cizí strávníci     2000,- Kč

 

 

 

 

 

Placení stravného v hotovosti

Placení stravného v hotovosti probíhá vždy poslední dva pracovní dny v měsíci na měsíc následující

Přesné úřední hodiny jsou vždy vyvěšeny v kanceláři ŠJ a jsou také přístupné na webových stránkách jídelny

 

Vracení peněz

Peníze za odhlášenou stravu se automaticky odčítají při další platbě na příští měsíc

Při odhláškách během měsíce se peníze za odhlášené obědy nevrací, vyúčtování je až na konci měsíce. Při zálohové platbě přes účet je přeplatek převeden zpět na účet až na konci školního roku.

 

Odhlášení a přihlášení obědů a svačin

Provádí se nejpozději jeden pracovní den předem do 11 hodin, přes www.strava.cz , je možné se přihlásit i přes školu On Line popřípadě telefonicky na čísle      585156283 vedoucí ŠJ

                                                                                       739036073 mobil (je možno i SMS)

Při odhlášce musí být jasné označení (od – do), pouze takto odhlášené obědy budou odečteny.

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Zákonní zástupci jsou povinni nemocné děti odhlásit ze stravování, popřípadě první den nemoci oběd vyzvednout, při neodhlášení dalších dnů je povinen strávník zaplatit plnou cenu stravného včetně všech režií.

 

Volba jídla

V aplikaci www.strava.cz ,  je možno volit i druh menu (1,2) a to vždy do 11 hod. předešlého pracovního dne, volba dvou jídel je pouze v pondělí - čtvrtek, není-li z provozních důvodů změna. Druh jídla lze volit jen v případě, že má strávník uhrazenou platbu za stravné. Jídlo č. 1 je přihlášeno automaticky a jídlo č.2 je nutné objednat.

Jídelníček ŠJ je možné najít na webových stánkách školy přes www.strava.cz číslo ŠJ 3603

Přihlašování o prázdninách

Svátky, prázdniny a ředitelské volno jsou automaticky odhlášeny

 

Odnášení oběda v době nemoci žáka

V případě onemocnění žáka je možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci, na další dny je nutné dítě ze stravování odhlásit. Pokud si zákonní zástupci přejí obědy pro nemocné dítě odebírat i v dalších dnech (nejedná-li se o infekční nemoc) bude cena obědu zahrnovat kromě finanční normy na potraviny i plné náklady věcné a mzdové. V souladu s vyhláškou 107/2005 zajišťuje škola stravování pro žáky pouze ve dnech jejich pobytu ve škole, v případě, že žák odebere stravu v době nemoci nebo nebude odhlášen, stává se cizím strávníkem a je nutné zaplatit stravné bez dotací v plné ceně včetně režií.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stravování zaměstnanců ZŠ po dobu čerpání dovolené, pracovní neschopnosti a OČR

Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo během stanovené směny, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá aspoň 3 hodiny.

(Sbírka zákonů č.84/2005 ze dne 14.2.2005)

Od prvního dne pracovní neschopnosti, OČR nebo řádné dovolené nemá zaměstnanec nárok na dotovanou stravu, je nutné, aby si zaměstnanci tyto obědy včas odhlásili, nejpozději do 8 hod. ráno, v opačném případě jim budou účtovány jako cizím strávníkům v plné výši.

 

 

Stravování zaměstnanců v jídelně

Zaměstnanci ZŠ si berou jídlo u výdejového okénka ve velké jídelně a přenáší si oběd na malou jídelnu určenou pro zaměstnance.

 

Odnášení oběda zaměstnanci

Z provozních a hygienických důvodů, nelze vydávat obědy pro zaměstnance do jídlonosičů během výdeje, pokud bude chtít zaměstnanec jídlo do jídlonosičů je možné dát jídlonosič na vyhrazené místo u kanceláře výběru stravného nebo na vyhrazené místo v malé jídelně do 9 hodin a oběd si vyzvednout od 11.00 do 11.30 hodin ve stejném režimu jako cizí strávníci.  V rámci závodního stravování můžou zaměstnanci jídlo konzumovat v malé jídelně.

 

Dietní stravování

Školní jídelna zajišťuje dietní stravování – pokrm s omezením lepku- od dodavatele ŠJ Litovel Studentů. Pokrm je dodán v označených jídlonosičích v termoobalu a před výdejem se regeneruje v mikrovlnné troubě. Na tyto pokrmy je vyčleněné nádobí.

 

Individuální stravování

V případě že dítě má individuální stravování, je možné předat jídlo zaměstnanci kuchyně v uzavřeném potravinářském obalu. Jídlo je uloženo do lednice a následně po ohřevu v mikrovlnné troubě vydáno dítěti na vyčleněném nádobí.

 

Na základě novely vyhlášky 107/2005 o školním stravování budou ceny obědů ve Školní jídelně Vítězná, 1250 Litovel od 1. 9. 2021 upraveny takto:

věkové skupiny:                     cena stravného:

 

Děti 7- 10 let                                31,- Kč

 

Děti 11 -14 let                               35,- Kč

 

Děti nad 15 let a dospělí              44,- Kč

 

Svačina                                         25,- Kč   

 

Cizí strávníci                               99,- Kč

 

Zařazování dětí do věkových kategorií

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku / školní rok je od září do srpna včetně prázdnin/

Př. pokud žák dovrší věku 11 let  31.8. je již zařazen již od 1. září do kategorie 11-14 let

 

 

 

Organizace oběda:

Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka a odkládají si tašky

Umývají si ruce a použijí desinfekci

V jídelně je v době stravování zajištěný pedagogický dohled

Žáci se řídí pokyny pedagoga, vedoucí ŠJ a zaměstnanců školy

Hlavní chod, polévku nabírají pracovnice jídelny a dávají pokrm strávníkovi na tácek

Doplněk (saláty, kompoty, zelenina) je podáván formou bufetu

Nápoj si strávník napouští sám, má na výběr i neslazenou verzi

Strávník je chráněn u výdeje ochranným plexisklem umístěným na výdejovém okénku

Během výdeje probíhá desinfekce výdejového pultu

Polévku a veškeré přílohy může žák dostat na požádání formou přídavku

U výdejového terminálu se žák prokáže čipem

Pokud žák zapomene čip, může si vyžádat náhradní stravenku u vedoucí ŠJ  od 9.45 – 10.05 hod.(ve velkou přestávku)

Po konzumaci oběda odevzdá strávník tácek s nádobím k okénku k tomu určenému

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování

Za úklid rozbitého nádobí, potřísněné podlahy během výdeje odpovídá pedagogický dohled. U okénka na odkládání použitého nádobí jsou k dispozici čisticí prostředky

Technické a hygienické závady hlásí strávník vedoucí ŠJ

Připomínky k pokrmům hlásí strávník u vedoucí ŠJ

Úraz nebo nevolnost ve ŠJ hlásí strávník pedagogovi, který má dohled

 

Výdej obědů pro cizí strávníky:

Cizí strávníci mohou konzumovat jídlo odděleně od žáků ZŠ v malé jídelně u vyhrazeného stolu od 11.00 do 12.00 hodin nebo do jídlonosičů od 11.00 – 12.00 hod v přízemí ŠJ. Prázdné a čisté jídlonosiče si strávníci nosí den předem nebo ráno do 9. hodiny do chodby školní jídelny u zadního vchodu. Cena oběda je 93,- Kč.

 

 

Závěrečné ustanovení

Pro činnost školní jídelny platí stejná ustanovení jako ve školním řádu.

S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni strávníci, je vyvěšen v recepci ZŠ a u kanceláře vedoucí ŠJ pro výběr stravného.

 

 

S účinnosti od 1.9.2023                                             

 

vedoucí ŠJ Tejkalová Jitka                                         ředitelka školy Mgr. Zuzana Absolonová

 

……………………………                                          ………………………………………....

Tato stránka nemá žádné podstránky.