Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Přihlášky na SŠ - vyplnění

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024

Informace k návrhu elektronizace přijímacího řízení na střední školy

Konzultační hodiny výchovného poradce

PhDr. Miroslava Vagnerová

Telefon: +420 585 156 215

PONDĚLÍ:       11:00 - 11:50

STŘEDA:          7:35 -  8:00

PÁTEK:             7:35 -  8:00 

 V uvedené době můžete výchovného poradce osobně navštívit nebo s ním konzultovat telefonicky. Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

 

Vzdělávání žáků se speciálními potřebami (od integrace k inkluzi)

Redefinuje žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Na místo znevýhodnění (zdravotní postižení, sociální, status azylant) je definován žák s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání (2.- 5. stupeň PO).

Individuální vzdělávací plán zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka. Vychází z ŠVP, obsahuje např. údaje o skladbě druhů a stupňů PO poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména v oblasti metod výuky, v respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků, metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi. Důraz je kladen na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu, na respektování pracovního tempa žáka a poskytování dostatečného času ke zvládnutí úkolu. V oblasti organizace výuky střídání forem a činností během výuky, využívání skupinové výuky, vložení krátké přestávky do vyučovací hodiny.

Školní poradenské pracoviště na naší škole tvoří výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog a školní psycholog (od 1.2.2017 na 2 roky). Výchovný poradce je pedagogický pracovník, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením. V rámci školy spolupracuje se všemi učiteli, vychovateli i zákonnými zástupci žáků.

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Takoví žáci jsou vzděláváni podle IVP mimořádně nadaného žáka. IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje žákovo mimořádné nadání, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka a je vypracován na doporučení školského poradenského zařízení.

Příkladem podpůrných opatření může být předčasný nástup dítěte ke školní docházce, vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více předmětech. Účast žáka ve vyučování ve vyšších ročnících, obohacování vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, projektů. Dále také příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol, nabídka volitelných, nepovinných a zájmových aktivit.

Tato stránka nemá žádné podstránky.